UM Home | Faculties, Academies, Institutes & Centres | Home | Publications | Books

BOOKS

BOOKS


2011

 

 • Zulkifli Haji Mohd Yusoff et al. (Penterjemahan), 2011, Petunjuk Nabawi Bagi Hati, Prof. Sharaf Al-Qudha, Centre of Quranic Research (CQR), Universiti Malaya.
 • Zulkifli Haji Mohd Yusoff et al., 2011, Fiqh Agama antara Fahaman Literal & Moderat, Prof. Dr. Fadl Hasan Abbas, Centre of Quranic Research (CQR), Universiti Malaya.
 • Zulkifli Haji Mohd Yusoff & Noor Naemah Abd.Rahman, 2011, Biografi Muhammad Bin Abdullah Perjalanan Hidup Seorang Nabi, Selangor: PTS Islamika Sdn Bhd.
 • Zulkifli Mohd Yusoff, 2011, Tafsir Ayat Ahkam, Selangor: PTS Darul Furqan Sdn. Bhd.
 • Zulkfli Haji Mohd Yusoff & Syamruddin Nasution, 2011, Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Quran: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra, Pekan Baru, Yayasan Pusaka Riau.
 • Mustaffa Abdullah et al., 2011.Yusuff Zaky Yacob, Dian yang Tak Kunjung Padam, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 • Mujahid M. Bahjat. 2011.Al-Majmua'ah Al-Shi'riyah Al- Kamilah lilKadhi Abd Al-Kareem Al-Ansi editing and Introduction. The Ministry of Culture and Tourism of the Yemen Republic.in 220 pages.
 • Mujahid M. Bahjat.2011. Dewan Al-Emam Abdullah bin Al- Mubarak (d: 181 A.H.), 4th edition: Majalat Al-Bayan, Al-Riyadh, in 280 pgs. 3rd edition: Dar Al-Wafaa, Eygpt 1992.
 • Mujahid M. Bahjat. 2011. Ala'Eddin Kharofa, Al-Qadhi Al-Da'ia Al-Faqeeh: Dar Ammar, Amman. In 104 pgs.

2010

 

 • Zulkifli Haji Mohd Yusoff & Noor Naemah Abd.Rahman, 2010, Biografi Muhammad Bin Abdullah Perjalanan Hidup Seorang Nabi, Selangor: PTS Islamika Sdn Bhd.
 • Zulkifli Haji Mohd Yusoff & Fikri Mahmud (Pntrjmh), 2010, Wacana Al-Quran Membongkar Dakwaan Palsu Orientalis Terhadap Wahyu,Fadal Hassan Abbas, Selangor: PTS Islamika Sdn Bhd.
 • Mustaffa Abdullah.2010. Surah al-Kahfi Terjemahan dan Huraian Ayat 1-49. Wilayah Persekutuan: Pusat Pungutan Zakat (PPZ-MAIWP) 

        Publish book in Arabic:
 
 • Mujahid M. Bahjat, 2010, Basic issues in Aqidah and Nubuwwah, published at Academy Islam studies, University Malaya 2010 in 171 pgs.
 • Mujahid M. Bahjat, 2010, Min Maktabat I’jaz Al-Quran Al-Kreem, descriptive bibliography on 121 books, published at Dar Ammar Jordan, 2010 in 296 pgs.
 • Mujahid M. Bahjat, 2010, Mulakhkhasat al-Rasail al-Ilmiyyah) li Qism al-Qur`an wa al-Hadith, Wa al-Aqidah wa al-Fikr al-Isla, Fi Akadimiyyat al-Dirasat al-Islamiyyah bi Jami’ah Malaya Sanah 1997-2007 M, to be published at University Malaya, 2010. ISBN: 978-983-43765-3-6. in 437 pgs.
 • Mujahid M. Bahjat, 2010, Deewan Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali (died 505 H), editing and reviewing at University Malaya, Academy Islam studies, 2010 in 120 pgs.
 • Mujahid M. Bahjat, 2010, Deewan Ibn Abi Hajlah Al-Tilmisani (d:776 H), editing and Introduction, published at Dar Ammar Jordan, 2010 in 350 pgs.
 • Mujahid M. Bahjat, 2010, Al-Majmua'ah Al-Shi'riyah Al-Kamilah lilKadhi Abd Al-Kareem Al-Ansi, editing and Introduction, to be published at the Ministry of Culture and Tourism of the Yemen Republic, 2010 in 220 pgs.                                                     

2009


 • Prof. Dato' Dr. Zulkifli Bin Haji Mohd Yusoff, Prof. Madya Dr. Abdul Rashid Ahmad, Prof. Madya Dr. Fauzi Deraman, Prof. Madya Dr. Ishak Suliaman, Prof. Madya Dr. Mustaffa Abdullah, Dr. Faisal Ahmad Shah, Dr. Mohd Asmadi Yakob, Dr. Munirah Abd. Razak dan Anwar Ridhwan Zakaria: Kamus Al-Quran. Terbitan PTS Islamika Sdn. Bhd.

 


 • Sejarah Khalifah Rasulullah, Prof Dr Amin Qudhah (terj)Zulkifli Haji Mohd Yusoff, 2009, PTS Islamika, Kuala Lumpur.
 • Isu-Isu Semasa Dari Perspektif Islam, 2009, Kuala Lumpur, Percetakan Keselamatan Nasional Sdn Bhd.
 • TAFSIR SURAH AL-DHARIYAT, (TERJEMAHAN), (2009) PROF DR AHMAD HASAN FARHAT, PERCETAKAN KESELAMATAN NASIONAL SDN BHD. KL
 • Mustaffa Abdullah (2009), Rashid Rida Pengaruhnya di Malaysia, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
 • Mustaffa Abdullah (2009),Khazanah Tafsir di Malaysia, Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Wacana Al-Quran, Fadal Hassan Abbas (terj) Zulkifli Mohd Yusoff dan Fikri Mahmud, 2009, PTS Islamika, Kuala Lumpur.

 

 


2008

 

 • Surah Al-Waqi'ah:Terjemahan dan Huraian, Zulkifli Haji Mohd Yusoff, 2008, Pusat Pungutan Zakat MAIWP,Terbitan Eksklusif Siri ke 3, Kuala Lumpur (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mustaffa Abdullah (2008), Ulum al-Quran, Kuala Lumpur: Open University Malaysia (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mustaffa Abdullah et al.,Sheikh Abu Bakar Ashaari Mufassir Islah Perintis Zaman. Kuala Lumpur: Dewan Bahawa dan Pustaka (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

 

2007

 

 • Zulkifli Haji Mohd Yusoff, (2007), Muhammad Abduh:Pengaruhnya Kepada Pembaharuan Politik Islam Di Malaysia, Al Baian Corporation Sdn. Bhd, Kuala Lumpur, Cet 1 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Zulkifli Haji Mohd Yusoff dan Noor Naemah Abd.Rahman (2007), Biografi Muhammad Bin Abdullah, PTS Publication, Kuala Lumpur, cet 4 (edisi kemaskini). (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Zulkifli Haji Mohd Yusoff dan Aunur Rafiq (2007), Isu-Isu Gender: Perspektif Ulama Al-Azhar, Intel Multimedia And Publication (IMAP), Selangor, cet 1 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Zulkifli Haji Mohd Yusoff et al,(2007), Faktor Berbilang Riwayat Pada Matan Al-Hadith, Al Baian Corporation Sdn Bhd,Kuala Lumpur,Cet 1. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Zulkifli Haji Mohd Yusoff et al,(2007), Bilakah Waktu Janin Ditiupkan Roh?, Al Baian Corporation Sdn Bhd, Kuala Lumpur,Cet 1. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mustaffa Abdullah Tafsir Studies at Institute Higher Studies in Malaysia, Fokus to Tafsir Studies at Academy of Islamic Studies, University of Malaya and Faculty of Islamic Studies, University Kebangsaan Malaysia, in Fauzi Hamat at al. (2007), Islamic Studies in the Public Higher Learning in Malaysia. Department od Akidah and Islamic Thought, Academy of Islamic Studies. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mustaffa Abdullah et al.,Biografi Mufassir Dato Yusoff Zaky Yacob, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mujahid M.Bahjat (2007), Daleel Al- Rasaai'l Al- Ilmiyah li Acadeemiyat Al- Dirasat Al- Islamiyah bi Jamia't Malaya, Postgraduate Center and Al-Bayan Institution, 135 pages.

 

2005

 

 • Zulkifli Hj. Mohd Yusoff dan Abdurrahim Yapono (2005), Pengantar Kepada Usul al-Tafsir Karya Imam Ibn Taimiyah (terjemahan), Intel Multimedia dan Publication, Petaling Jaya.
 • Mujahid M.Bahjat (2005), Allugha Al-Arabiyah min Mufradat Al-Quraan wal Hadith Al-Shareef [Arabic Language from the Vocabulary of Quran and Hadith, Mua'sasat Al-Bayan, 169 pages.
 • Mustaffa Abdullah Pengaruh Tafsir al-Manar Terhadap Perjuangan Memartabatkan Pendidikan Orang-orang Melayu dan Semangat Toleransi Antara Kaum di Malaysia , dalam Wan Abd. Hamid Wan Teh et al. (2005), Budaya dan Pemikiran Dalam Masyarakat Global: Malaysia dan China, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,. hlm. 599-614. 
 • Mustaffa Abdullah (2005), Jihad Dalam al-Qur an, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, ms. 212. 
 • Mustaffa Abdullah et al., Perkembangan Terjemahan Tafsir al-Qur an dalam Bahasa Melayu, Tinjauan Khusus Terhadap Terjemahan Tafsir Fi Zila al-Qur an oleh Dato Yusuff Zaky Yakub , dalam Abdullah Hassan dan Low Kok On (2005), Terjemahan dan Pengglobalan Ilmu, Pahang: PTS Professional Publishing, hlm. 550-562. 
 • Mujahid M.Bahjat (2005), Min Maktabat I’jaz Al-Quran Al-Kreem, descriptive bibliography on 88 books, Darul Tajdeed, 205 pages, part 1.

 

2004

 

 • Zulkifli Hj. Mohd Yusoff, Noor Naemah Abd Rahman dan Mohd Asmadi Yakob (2004), Tazkirah untuk orang mengaji: Karya Sonhadji, Mahli Training-Intel Multimedia and Publication, Shah Alam. Cetakan Pertama (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

 

2003

 

 • Zulkifli Hj. Mohd Yusoff dan Noor Naemah Abd Rahman (2003), Biografi Muhammad Bin Abdullah, PTS Publications dan Distributions Sdn. Bhd. 
 • Zulkifli Hj. Mohd Yusoff (2003), A Study of Tafsir Abr Al-Athir And Sonhadji s Methodology in Tafsir Al-Quran, Andalus Corporation Ptd.Ltd, Singapore.First Edition (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mujahid M.Bahjat (2003 & 1999), Dewan Al-Shafi’e (d: 204A.H), Dar Al-Kalam, Demascus, 2nd Edition (2003), 199 pages and 1st Edition (1999), 171 pages.
 • Pengantar Usul Tafsir, Akademi Pengajian Islam UM, Intel MULTIMEDIA dan PUBLICATION, 2003. 

 

2000-2002

 

 • Zulkifli Haji Mohd Yusoff dan Rakan-rakan, Tafsir Al-Munir Juz Amma, Intel Multimedia and Publication,Petaling Jaya, Selangor,2001 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • MKM. Noor, R. Mahmud, S. Mokthar, WC. Seng, Z. Razak Pengenalan Kepada Sistem Pengendalian , Edisi Kedua, McGraw Hill, April, 2002.
 • MKM. Noor, R. Mahmud, S. Mokthar, WC. Seng, Z. Razak Pengenalan Kepada Sistem Pengendalian , Edisi Pertama, McGraw Hill, April, 2001.
 • M.Yamani Idna Idris, Selected Topics in Installation of Client Server Application 

 

1983-1999

 

 • Zulkifli Hj. Mohd. Yusoff (1998), Tafsir Ayat-ayat Ahkam, Kuala Lumpur: Berita Publishing. 
 • Zulkifli Hj. Mohd. Yusoff (1996), Kunci Mengenal al-Qur`an, Kuala Lumpur: Berita Publishing. 
 • Mujahid M.Bahjat (1998 & 1995), Al-Maktaba Al-She’rariea Fe Al-Asser Al-Abbasi (132-656 A.H.) [The Poetic library of the Abasid age], 2nd Edition, Umm Al-Qura University, Makkah (1998), 448 pages and 1st Edition, Dar Al-Basher, Jordan (1995), 368 pages.
 • Mujahid M.Bahjat (1992), Al- Ektebas min Al-Quran Al- Kareem Lel Tha’aleby (d: 429 A.H.), [The Quotation from the Holy Quran by Al- Tha’aleby], Dar Al- Wafaa, Eygpt, Vol. 1-2, 601 pages.
 • Mujahid M.Bahjat (1992 & 1988), Dewan Al-Emam Abdullah bin Al-Mubarak [poetic work] (d: 181 A.H.), Dar Al-Wafaa, Eygpt, 3rd Edition (1992), 134 pages and 1st Edition (1988).
 • Mujahid M.Bahjat (1991), Ar-Ritha Fe Sher Al-Utbi (d: 228 A.H.) [The Elegy in Utbi poetry] edited in Egypt, 40 pages.
 • Mujahid M.Bahjat (1989), Al-Utbi Al-Shaer Al-rawaeia (d: 228 A.H.) [Al-Utbi the Poet & Narrator], Basrah Conference, Iraq, 65 pages.
 • Mujahid M.Bahjat (1983), Al-Tayar Al-Islamy Fe sher Al-Asser Al-Abasi Al-Awal, [The Islamic tendency in the poetry of early Abasid Age], Ministry of Awkaf, Baghdad, (Ph.D. Dissertation), 1068 pages.

[Last updated: 22-03-2011]
CCM 2.0 EDi - Copyright © 2008 - 2017 University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA. http://www.um.edu.my